Bundesgerichtshof stadfæster netoperatørers krav på tilbagebetaling af feed-in-tariffer ved manglende anmeldelse af solcelleanlæg til Bundesnetzagentur
> Oktober 2017

Med dom af 5.7.2017 (VIII. ZR 147/16) har Bundesgerichtshof stadfæstet, at netoperatører kan gøre et tilbagebetalingskrav på uretmæssigt udbetalt feed-in-tarif gældende over for ejere af solcelleanlæg, såfremt ejerne ikke har anmeldt idriftsættelsen af solcelleanlæggene til den føderale netstyrelse (Bundesnetzagentur).

I den konkrete sag har en ejer af solcelleanlæg inden idriftsættelsen af anlæggene orienteret netoperatøren om, at solcelleanlægget var blevet anmeldt til netstyrelsen. Dette var imidlertid ikke korrekt. I en periode på 2,5 år betalte netoperatøren således en feed-in-tarif til solcelleanlæggenes ejer i henhold til støttesatserne i den tyske lov om vedvarende energi (EEG). Da netoperatøren opdagede, at de idriftsatte solcelleanlæg ikke var blevet anmeldt til netstyrelsen, krævede netoperatøren tilbagebetaling af den for meget udbetalte feed-in-tarif. Da ejeren ikke ville betale, indbragte netoperatøren sagen for en domstol.

BGH har stadfæstet, at netoperatøren har krav på fuld tilbagebetaling af den overskydende feed-in-tarif. I den foreliggende sag var det nødvendigt at tage hensyn til, at ejeren i perioden fra 2012 til 31.7.2014 under EEG 2012 kun havde krav på den faktiske månedlige gennemsnitsværdi af markedsværdien for den specifikke vedvarende energikilde. For perioden efter den 1.8.2014 under EEG 2014 faldt ejerens betalingskrav endda til nul.

Dermed har BGH tillige fastslået, at EEGs lovbestemte regler om netoperatørernes tilbagebetalingskrav er lovlige i tilsvarende tilfælde. Anmeldelsen af solcelleanlæg til Bundesnetzagentur er allerede siden 2009 forudsætning for retten til betaling af den fulde feed-in-tarif.