Omfattende ændringer af ”Nachweisgesetz” kræver ændring af ansættelseskontrakter
> Juli 2022

Så er det ved at være tid. Gennemførelse af det europæiske direktiv om gennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkår (EU) 2019/1152 ("arbejdsvilkårdirektivet") nærmer sig.

Direktivet skal være gennemført i national lovgivning senest den 1. august 2022. Fra denne dato vil ændringerne gælde for alle nye ansættelseskontrakter.

Er du forberedt?

Det er vi. Advokaterne med speciale i ansættelsesret hos beck rechtsanwälte Partnerschaft mbB har i månedsvis fulgt lovgivningsprocessen med henblik på gennemførelse af direktivet. Det tyske lovforslag til gennemførelse af direktivet er i øjeblikket til afstemning i Forbundsdagen. Vi har sat os grundigt ind i sagen og kan berolige dig. Mange af de nye krav findes typisk allerede i tyske ansættelseskontrakter. Det er derfor overskueligt at tilpasse disse kontrakter. Imidlertid er ændringerne nødvendige, idet der fremover kan pålægges en bøde, når man undlader at fremlægge oplysningerne.  

Nogle af de vigtigste ændringer kan du finde her:

+ Prøvetidens varighed skal angives.
+ Oplysninger om arbejdsstedet, som arbejdstageren frit kan bestemme, skal nævnes.
+ Den faktiske arbejdstid og de aftalte pauser og hviletider skal anføres. Hvis der er aftalt vagtarbejde, skal det angives, hvilken ordning, hvilken rytme og hvilke betingelser der gælder for vagtændringer.
+ Oplysningerne om arbejde på tilkaldebasis er betydeligt mere omfattende.
+ Muligheden for at beordre overarbejde og betingelserne herfor samt den konkrete betaling heraf skal også angives.
+ Lønkomponenterne (tillæg, bonusser, særydelser) skal opdeles enkeltvis.
+ Angivelse af videreuddannelsen, som tilbydes af arbejdsgiveren.
+ Gælder nu også for midlertidigt ansatte vikarer.
+ For tidsbegrænset ansættelse skal prøvetiden tilpasses til varigheden af den tidsbegrænsede ansættelsesperiode. Hvis prøvetiden er for lang, vil den være ugyldig.

Den mest betydningsfulde ændring vedrører formentlig oplysningerne i forbindelse med afskedigelser. Her skal der som minimum angives

+ kravet om skriftlighed og
+ fristerne for opsigelse af ansættelsesforholdet samt
+ fristen for anlæggelse af søgsmål med henblik på at anfægte afskedigelsen.

Ændringerne berører umiddelbart kun ansættelseskontrakter, der indgås fra den 1. august 2022. Men da fristerne for fremlæggelse af oplysninger er blevet væsentligt kortere, og oplysningerne delvist skal foreligge på den første dag i ansættelsesforholdet, skal du handle nu.

Gamle kontrakter fra før den 1. august 2022 er også indirekte berørt. I henhold til det nuværende udkast til lovforslaget skal ansatte med gamle kontrakter efter anmodning få udleveret oplysningerne inden for en måned, i nogle tilfælde endda på den syvende dag efter anmodningen.
 
Vi vil holde dig orienteret her på siden.
> Direktiv (EU) 2019/1152 om gennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkår i Den Europæiske Union
> "Nachweisgesetz (NachwG)", tysk lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet