EU vedtager lov om kunstig intelligens: Vigtige pointer for SMV'er
> Mai 2024

Efter offentliggørelsen i EU-Tidende den 12. juli 2024 træder AI-loven nu i kraft den 2. august 2024. Fra denne dato begynder fristerne at løbe, og efter deres udløb skal de respektive forordninger overholdes. For små og mellemstore virksomheder, hvis forretningsområde ikke direkte involverer AI, er det sandsynligvis kun en håndfuld bestemmelser, der rent faktisk bliver relevante, når intelligente systemer bruges.
...
AI-loven er den første lovgivning, der på en ensartet måde regulerer brugen af intelligente systemer, og som er direkte gældende i EU's medlemsstater. Afhængigt af anvendelsesområdet og de risici, som de respektive AI-systemer udgør, vil forskellige aktører være underlagt forskelligartede forpligtelser. Når dette er sagt, er grundlaget for AI-lovens anvendelighed altid brugen af et AI-system som defineret i AI-lovens art. 3 nr. 1. For det første er det vigtigt at erkende, at ikke alle halvautomatiserede programmer udgør et sådant AI-system. Hvis en virksomhed f.eks. kun anvender regelbaseret software til at automatisere visse processer, er den som udgangspunkt ikke omfattet af AI-lovens anvendelsesområde. For at være omfattet af loven skal systemet snarere være designet til at fungere autonomt og udlede af inputdata, hvordan det skal generere output.

For det andet skelner AI-loven mellem forskellige obligationsadressater. Fokussen ligger på udbydere og brugere af AI-systemer. De juridiske definitioner er ret brede og antyder, at visse aspekter af disse begreber overlapper hinanden. Det bliver dog klart, at de fleste SMV'er sandsynligvis vil blive klassificeret som brugere, da de - af omkostningsmæssige årsager og/eller på grund af manglende ekspertise - har tendens til at købe færdige systemer i stedet for at få dem udviklet individuelt eller endda udvikle dem selv, hvilket ville kvalificere dem som udbydere. Det betyder, at de ikke behøver at overholde regler, der udelukkende henvender sig til importører, distributører og leverandører af AI-systemer.

I henhold til AI-lovens art. 4, er SMV'er derfor underlagt den generelle forpligtelse til at uddanne personale, der udsættes for AI-systemer. Derudover kategoriserer AI-loven individuelle forpligtelser alt efter typen af det pågældende AI-system. Der er hovedsageligt tre kategorier:

+ AI-lovens art. 5 i indeholder en liste over forbudte AI-systemer, som ikke må markedsføres. SMV'er, der støder på denne type AI-system, bør være en undtagelse. Når alt kommer til alt, henviser bestemmelsen til emner som skadelig manipulation af individers adfærd og forudsigelse af forbrydelser i stil med Minority Report. Når det kommer højt, kunne AI-lovens art. 5 st. 1 lit. c eller g (i det mindste tematisk) være relevant for SMV'er med hensyn til udvælgelse af ansøgere og præstationsvurderinger.

+ AI-systemer med høj risiko er underlagt den største tæthed af regler i henhold til AI-lovens art. 6 - 49. Her er systemudbydere forpligtet til at følge en række forskellige regler, fra dokumentations- og gennemsigtighedsforpligtelser til forpligtelsen til at implementere visse tekniske og organisatoriske foranstaltninger. Den nøjagtige betydning af begrebet højrisiko-AI er primært reguleret af bilag III til AI-loven. På denne baggrund kan man forestille sig, at SMV'er bruger højrisiko-KI inden for området "Beskæftigelse, forvaltning af arbejdstagere og adgang til selvstændig virksomhed" (bilag III, punkt 4). Dette emne vedrører især systemer, der autonomt evaluerer medarbejdernes præstationer eller screener og filtrerer ansøgninger. Selv hvis sådanne systemer anvendes, kan SMV'er dog påberåbe sig undtagelsen i AI-lovens art. 6 stk. 3 i for at undgå relevante forpligtelser, hvor systemerne ikke udgør en væsentlig risiko for enkeltpersoners rettigheder og juridiske interesser. Når dette er sagt, vil det i henhold til art. 6, stk. 4 ikke frigøre SMV'er fra registreringsforpligtelsen i AI-lovens art. 49.

+ Endelig er i henhold til AI-lovens art. 50 visse AI-systemer omfattet af gennemsigtighedsforpligtelser. Afhængigt af systemets anvendelsesområde kan SMV'er derfor være forpligtet til at mærke indhold, der er skabt af AI, såsom ChatGPT eller Copilot. Dette gælder dog ikke, hvis sådant indhold er blevet gennemgået af mennesker, og det redaktionelle ansvar er anerkendt.