Tysk register over reelle ejere: OBS! Overgangsperioden udløber den 30.6.2022
> Marts 2022

Da den tyske lov om registeret over reelle ejere og om finansielle oplysninger (Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz, TraFinG) trådte i kraft den 1.8.2021 blev indberetningspligten til det tyske register over reelle ejere (Transparenzregister) udvidet. Overgangsperioden udløber i 2022. For selskaber med begrænset ansvar (GmbH og UG), andelsselskaber (Genossenschaften), SCE-selskaber eller partnerskaber, der indtil den 31.7.2021 kunne påberåbe sig registreringen af de reelle ejere i andre tyske registre og således ikke var omfattet af indberetningspligten, er skæringsdatoen den 30.6.2022. For at gennemføre det fjerde EU-direktiv om bekæmpelse af hvidvask af penge (EU-direktiv 2015/849 af 20.5.2015) indførte Tyskland i juni 2017 det såkaldte Transparenzregister. Transparenzregister føres af "Bundesanzeiger Verlag". Det kan tilgås på www.transparenzregister.de  og indeholder oplysninger om selskabers og andre juridiske enheders reelle ejere. Reelle ejere er de fysiske personer, der i sidste ende ejer eller kontrollerer et selskab eller en anden juridisk enhed. Formålet er at selskabers og andre juridiske enheders ejer- og kontrolstrukturer offentliggøres og klarlægges. De nødvendige indberetninger til Transparenzregister foretages elektronisk.

Indtil den 31.7.2021 var selskaber og andre juridiske enheder, for hvilke oplysningerne om de reelle ejere allerede fremgik af andre elektronisk tilgængelige registre i Tyskland, fritaget for indberetningspligten (”Mitteilungsfiktion”). Den 1.8.2021 trådte den tyske lov om registeret over reelle ejere og om finansielle oplysninger (Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz, TraFinG) i kraft. Med denne lov er indberetningspligten blevet udvidet til også at omfatte de selskaber og andre juridiske enheder, der indtil den 31.7.2021 kunne påberåbe sig registreringen af de reelle ejere i andre tyske registre. En særskilt indberetning til Transparenzregister var derfor ikke påkrævet.

Siden den 1.8.2021 skal de indberetningspligtige under alle omstændigheder aktivt indberette personoplysningerne om deres reelle ejere til Transparenzregister. Det er den eneste måde, hvorpå indberetningspligten fremover kan opfyldes. Lovgiveren har fastsat overgangsbestemmelser for de selskaber og juridiske enheder, der indtil den 31.7.2021 kunne påberåbe sig registreringen af de reelle ejere i andre tyske registre og dermed var fritaget for særskilt indberetning til Transparenzregister. For aktieselskaber, SE-selskaber og kommanditaktieselskaber (KGaA) skal indberetning til Transparenzregister ske senest den 31.3.2022. For selskaber med begrænset ansvar (GmbH og UG), andelsselskaber (Genossenschaften), SCE-selskaber eller partnerskaber, der indtil den 31.7.2021 kunne påberåbe sig registreringen af de reelle ejere i andre tyske registre og således ikke var indberetningspligtige, løber overgangsperioden for indberetning til Transparenzregister indtil den 30.6.2022. Nystiftede selskaber og andre juridiske enheder, der er indberetningspligtige, herunder sådanne, der siden den 1.8.2021 er blevet nystiftet, er ikke omfattet af overgangsreglerne. Disse skal straks efter stiftelsen indberette deres reelle ejere til Transparenzregister.

Tilsidesættelse af indberetningspligten er efter udløbet af overgangsperioden en administrativ overtrædelse, der kan straffes med bøde. I individuelle tilfælde kan der pålægges bøder på op til EUR 100.000. I tilfælde af alvorlige og gentagne overtrædelser kan bøden forhøjes til op til EUR 1.000.000. Endelige afgørelser, der ikke kan påankes, og som overstiger en bøde på EUR 200, offentliggøres og er til enhver tid elektronisk tilgængelig for offentligheden.