Ændringslov vedrørende skatteloven 2022: vigtige ændringer for ejere af fast ejendom pr. 01.01.2023
> Dezember 2022

Ændringsloven vedrørende skatteloven 2022 blev offentliggjort i Bundesanzeiger den 20.12.2022. Væsentlige ændringer træder i kraft den 01.01.2023. En ændring i værdiansættelsesloven kan medføre betydelige ulemper i arve- og gaveafgift ved vederlagsfri overdragelse af fast ejendom. På den anden side blev den oprindeligt planlagte stramning af afskrivningerne på bygninger ikke gennemført.
...
Ændringsloven vedrørende skatteloven 2022 indeholder ændringer af vurderingsloven, som pr. 01.1.2023 kan medføre en betydelig stigning i ejendomsvurderingen. Revisorer har udført testberegninger som viser en værdistigning på over 50% i nogle tilfælde. Værdiansættelsen af fast ejendom i henhold til værdiansættelsesloven er især grundlaget for beregningen af arve- og gaveafgift og har derfor stor betydning for vederlagsfri overdragelse af fast ejendom, f.eks. i tilfælde af anticiperet succession.

Værdiansættelsesloven kender tre værdiansættelsesmetoder for fast ejendom. Som følge af ændringen tilpasses to af disse, indtægtsmetoden og markedsmetoden, til det ændrede økonomiske miljø, navnlig den generelle stigning i værdien af fast ejendom og udviklingen i renteniveauet. Disse to vurderingsmetoder gælder for alle bebyggede grunde med undtagelse af enfamilieshuse og dobbelthuse. Markedsmetoden anvendes kun i undtagelsestilfælde på enfamilieshuse og dobbelthuse. Om en overdragelse vurderes efter de gamle eller de nye vurderingsregler afgøres normalt af datoen for notariseringen af overdragelsesaftalen.

Reglerne om afskrivning på bygninger (på tysk: Gebäude-AfA) vil også blive ændret. For at fremme boligbyggeriet vil afskrivningssatsen blive forhøjet fra 2 % til 3 % for boligbygninger, der opføres efter den 31. december 2022. Desuden er det fortsat muligt for alle bygninger at dokumentere en kortere brugstid end den, som lovgiveren har antaget, og dermed at anvende en højere afskrivningssats. I det oprindelige udkast til lovforslag var det planen at fjerne denne mulighed. Lovgiveren har således udløst et kortvarigt boom for ejendomseksperter.
> Bundesanzeiger, Jahressteuergesetz 2022 (JStG 2022)