beck transparency

Indførelsen af den nye lov om hvidvaskning af penge i Tyskland har medført en række forpligtelser for virksomheder med base i Tyskland, selvom disse ikke har aktiviteter med stor kapitaloverførsel.

Med loven om hvidvaskning af penge blev der i Tyskland bl.a. indført det såkaldte ”Transparenzregister”. I ”Transparenzregister” skal de reelle ejere af virksomheder og sammenslutninger registreres, der er specificeret i den tyske hvidvasklov (herunder GmbH, AG, foreninger) (jf. registrering af legale og reelle ejere i Danmark).

Ved reel ejer forstås den fysiske person, som i sidste instans ejer eller kontrollerer mere end 25 % af andelene eller stemmerettighederne i selskabet – enten direkte eller indirekte. Der kan også være flere reelle ejere.

Oplysningspligten bortfalder kun i det tilfælde, hvor de reelle ejere allerede fremgår af andre – tyske – offentlige kilder (f.eks. det tyske handelsregister) og hvor kilderne er elektronisk tilgængelige.  Udenlandske registreringskilder, som f.eks. det Centrale Virksomhedsregister (CVR), er ingen tilladte offentlige kilder, hvorfra der kan indhentes oplysninger om den reelle ejer.

Manglende overholdelse af forpligtelserne i henhold til Transparenzregister kan straffes med store bøder. Bødens størrelse afhænger blandt andet af, hvor længe forpligtelsen, der har eksisteret siden indførelsen af hvidvaskloven, er blevet overtrådt. Jo længere du venter, jo større er i givet tilfælde bøden.  Desuden blev forpligtelserne endnu engang udvidet med EU’s femte hvidvaskdirektiv, der trådte i kraft den 1.1.2020.
Hvilke oplysninger skal indberettes?

De efterfølgende oplysninger om den reelle ejer skal indberettes:

+ For- og efternavn
+ Fødselsdato
+ Bopæl
+ Art og omfang af den reelle ejers økonomiske interesse
+ Statsborgerskab

beck rechtsanwälte rådgiver gerne om alt fra klassificering af dine forpligtelser til indberetning af den reelle ejer - til en rimelig pris. Du er velkommen til at kontakte os for en gratis indledende vurdering.